Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens förteckning över personer som ex officio kan förordnas som offentliga biträden och om ett sådant beslut är överklagbart. (Mål nr 2858-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 188-19).