Dom i mål om rättsprövning

En fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Den aktuella fastigheten ligger i närheten av Malmens flygplats i Linköpings kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.