webbaserad rättsdatabas

Abonnemang

Verifieras rättsdatabas och tjänster används varje dag av tusentals personer och företag för nyhetsinhämtning och bakgrundskontroll.  

Vad innebär Verifieras abonnemang

Abonnemanget innebär att ni får tillgång till vårt lättarbetade online-verktyg, där du får tillgång till hela vår rättsdatabas och snabbt kan hitta och ta del av den information du söker. 

Verifieras företagstjänst vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer med behov av att göra bakgrundskontroll avseende privatpersoner och företag.

Tjänsten innefattar ett lättarbetat webbgränssnitt där du snabbt kan hitta och ta del av av den information du söker. Samtliga domar, beslut, och dagboksblad är sökbara i fulltext och går att läsa i orginalutseende som PDF. Vi tillhandahåller även API-lösningar för de som så önskar. 

Kontakta vår kundtjänst för en närmare beskrivning av de olika funktionerna i tjänsten.

verifieras abonnemang

Sök i rättsdatabasen

Som inloggad i rättsdatabasen kan användaren söka med en rad olika parametrar såsom; personnummer, organisationsnummer, namn, adress, juridisk instans och fritext mm.

Personsökning

Personssökningsverktyget är den sökmetod som används mest och tillämpas på sökningar på privatpersoner. Sökmetoden erbjuder flera filtreringsmöjligheter för att få mest relevant sökresultat. Resultatet presenterar endast fysiska personer och är möjligt att precisera genom exempelvis angivande av specifik domstol, myndighet eller nämnd.

Bakgrundskontroll

När du använder bakgrundskontrollfunktionen kan du välja att få ut sammanställda rapporter med olika typer av information, beroende på hur ditt behov ser ut. Exempelvis kan du välja att inkludera körkortsstatus, personalia, rättsdata och ekonomisk information.

Företagssökning

Genom företagssökningsverktyget kan du söka efter rättsinformation avseende juridiska personer. I detta verktyg finns flera fält för att filtrera sökningen. Resultatet presenterar endast information avseende juridiska personer och kan preciseras genom exempelvis angivande av specifik domstol, myndighet eller nämnd.

Dokumentsökning

Genom dokumentsökningsverktyget kan du göra en sökning i samtliga handlingar i databasen. Här kombineras sökresultaten avseende både personer och företag. Genom att använda sökning avseende dokument breddas sökningen och ger därmed en större träffbild än om du enbart söker genom verktygen ”Personer” eller ”Företag”.

En mycket säker tjänst

Skydd av IT-system

Vi på Verifiera har hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system.

GDPR-Säkert

Användandet av Verifieras tjänster är säkert så länge du inte sparar ner eller lagrar någon information lokalt.

Säker inloggning

Användarna loggar in säkert med BankID.

Snabbt och enkelt onlineverktyg

Med vårt effektiva onlineverktyg kan du snabbt och enkelt kontrollera domar, åtal, tvister, ekonomi, skulder och körkortsbehörighet – utan att den omfrågade behöver bli informerad.

Integrera och anpassa era sökningar med vårt API

Vi tillhandahåller även API-lösningar för de organisationer som så önskar. 

Vi har ett avancerat API genom vilket det går att välja vilken information som hämtas vid en förfrågan. Det innebär också möjligheter att göra större datakörningar mot vår databas efter särskilda specifikationer. 

Kontakta oss för en närmare beskrivning av hur det funkar.

En bakgrundskontroll kan bespara ditt företag hundratusentals kronor​

Det är självfallet svårt att sätta en exakt siffra på vad en felrekrytering kan kosta just ditt företag.

Rekryteringsföretaget Poolia beräknar att en felrekrytering i genomsnitt kostar 700 000. Enligt en internationell undersökning genomförd av Future Foundation beräknas felrekryteringar för svenska företag och organisationer kosta ca 13 miljarder kronor årligen.

Genom att använda dig av Verifieras tjänst för bakgrundskontroller kan du minska risken för en kostsam felrekrytering –  ett effektivt och prisvärt verktyg för att säkra din rekryteringsprocess.

Exempel på vad du kan söka på för information

• Kreditinformation
• Inkomstuppgifter
• Betalningsanmärkningar
• Personalia
• Juridisk historik
• Bolagsengagemang
• Fastighetsinnehav

Informationskällor där vi inhämtar domar och beslut

• Polismyndigheten
• Åklagarmyndigheten
• Tingsrätter
• Hovrätter
• Högsta Domstolen
• Förvaltningsdomstolar
• Kammarrätter
• Högsta Förvaltningsdomstolen
• Arbetsdomstolen
• Hyresnämnden
• Skatteverket
• Bolagsverket
• Bisnode

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att bolaget uppsåtligen överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete och att bolaget därför som utgångspunkt ska betala konkurrensskadeavgift.
 
I frågan om eftergift har Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt prövat betydelsen av att Konkurrensverket hade ålagt bolaget att ge in just den information som bolaget senare lämnade till Konkurrensverket i samband med eftergiftsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna fråga bedömt att det för att eftergift ska komma i fråga krävs att upp­gifterna har lämnats av bolaget på eget initiativ. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det inte har funnits förutsättningar för eftergift i detta fall.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt den konkurrensskadeavgift som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. I det sammanhanget har domstolen gjort vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Läs mer »

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Läs mer »

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Här hittar du vid var tid gällande prislista. Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Ja, Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i Verifieras gränssnitt och resultatet genereras online i realtid.

För att få tillgång till att köpa bakgrundskontroller måste du vara abonnemangskund hos oss. När du är det kan du välja att köpa bakgrundskontroller styckvis eller förköpa olika typer av paket med bakgrundskontroller.

Rättsdatabas innehåller domar och beslut från Sveriges samtliga domstolar och åklagarmyndigheter. Information inhämtas löpande även från andra myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, Skolverket och Polismyndigheten.

Vänligen kontakta vår säljavdelning så hjälper vi er med detta. Du kan även fylla i formuläret ”Prova Verifiera”.

Verifieras rättsdatabas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Såtillvida är den information som du kan finna i Verifieras rättsdatabas ytterst tillförlitlig. Att Verifieras rättsdatabas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen.

Verifieras Kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning ger vid handen.

Kom igång med Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.