• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Tingsrätten dömer kvinna för grovt förtal av journalist

Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en manlig journalist. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr.

Nyheter

Dom i mål om sjukersättning

Vid prövningen av rätt till sjukersättning ska inte bortses från rehabiliteringsåtgärder av det skälet att de bedöms kunna förbättra arbetsförmågan först efter det att den försäkrade har fyllt 65 år.

Nyheter

Förlängd åtalsfrist i Motalamålet

Tingsrätten har idag omhäktat en man från Motala som är på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt. Han är numera på sannolika skäl misstänkt för grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt under perioden februari – maj 2017. Åklagaren ska väcka åtal senast den 30 december 2019 kl. 11.00.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens …

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om avregistrering av offentligt biträde

Fråga om Migrationsverket har befogenhet att fatta beslut om att avföra en person från myndighetens …

Nyheter

Åtal har idag väckts för brott mot rikets säkerhet

Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten har idag väckt åtal för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Enligt åtalet har Sveriges tidigare ambassadör i Kina inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet med personer som företrädde kinesiska statens intressen. Den diplomatiska angelägenheten avsåg den i Kina fängslade svenske medborgaren Gui Minhai.

Nyheter

Pressmeddelande 2019-12-09

Tingsrätten har i dag kl 11:00 meddelat dom i mål B 4839-14, i vilket åklagaren yrkat att två bolag skall åläggas företagsbot om 5 000 000 kr vardera. På uppdrag av det första bolaget höll det andra bolaget på med markberedning när den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 startade.

Nyheter

Dom i mål om flyktingboende

Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

Nyheter

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, som innebär att den enskilde har nekats visst stöd, utgör inte hinder mot att socialnämnden prövar samma sak på nytt. Fråga om res judicata.

Nyheter

Ny dom från förvaltningsrätten om beskattning av inkomster från riskkapitalfonder, s.k. carried interest

Domen gäller en person som varit verksam i företag som ingår i riskkapitalgruppen med samlingsnamnet IK.