• Alla
  • Nyheter
  • Opinion
  • Redaktionen
Nyheter

En budget för oberoende och säkra domstolar

Idag har Sveriges Domstolar lämnat in sitt budgetunderlag för 2025-2027 till regeringen. I årets budgetunderlag ...
Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande av styrelseledamot

Fråga om en styrelse i en stiftelse kan vara beslutför med stöd av 2 kap. ...
Nyheter

Godkännande att bedriva skolverksamhet ska återkallas

Förvaltningsrätten anser att Skolinspektionen har haft skäl att återkalla Föreningen aktiva studiers godkännande att bedriva ...
Nyheter

Huvudförhandling i mål som rör grov våldtäkt mot barn avslutad

Tilltalad ska fortsatt vara häktad till dess tingsrätten meddelar dom.
Opinion

Merit Wager: Migrationsverket gör ingen kontroll av tolkar i asylärenden

Migrationsverket hade varnats men gav ändå asyl åt ett iranskt par som utgav sig för ...
Nyheter

Domar i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter ansöker om ...
Nyheter

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

Ett tillsynsbeslut av Konkurrensverket i ett ärende om offentlig upphandling har ansetts överklagbart.
Nyheter

Kammarrättens verksamhet under 2023

Kammarrätten har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2023 och här hittar du bland annat statistik över ...
Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om, ...
Nyheter

Dispens för skogsavverkning ges inte i område med fridlyst orkidé

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte medge dispens för skogsavverkning inom flera områden i ...