• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
  • Redaktionen
Nyheter

Hovrätten fastställer dom gällande mord på Koppargården i Landskrona

Även hovrätten dömer två av de fyra männen för mord och övriga två för bland annat grovt vållande till annans död.

Nyheter

Mål om påskupploppet i Örebro ska prövas på nytt i hovrätten

I mars i år meddelade Högsta domstolen dom i ett mål med upprinnelse i det s.k. påskupploppet i Örebro. Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål med upprinnelse i samma händelser. Med beaktande av framför allt Högsta domstolens roll som prejudikatinstans har det ansetts att den förnyade prövningen bör göras i hovrätten.

Nyheter

En tingsrätts beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten.

Vid upprättande och expediering av brottmålsdomar i tingsrätt används det tekniska verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande, DiBa.
Innehållet i en dom i DiBa lagras elektroniskt i en XML-fil. Filen är skriven i textkoder och utformad så att den kan läsas av i ett datasystem. Ur filen hämtas uppgifter som andra myndigheter får del av, främst för registerbehandling.
Filen innehåller en del andra uppgifter än vad som framgår av PDF-formatet, som expedieras till parterna. Domarens elektroniska signatur av domen är elektroniskt kopplad till XML-filen.
Högsta domstolen klargör att tingsrättens beslut att inte lämna ut en XML-fil i DiBa överklagas till hovrätten och inte till kammarrätten.
XML-filen har visserligen skapats som en konsekvens av att ett visst tekniskt system används inom domstolsväsendet. Enligt Högsta domstolen har filen emellertid en sådan koppling till beslutsfattandet i ett visst mål att den ska anses hänföra sig till tingsrättens rättskipande verksamhet. Allmän domstol är då behörig att pröva överklagandet.

Nyheter

Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagandena av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommuns beslut om att bl.a. avveckla fyra skolor och elva förskolor.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

Rikslicens enligt läkemedelslagen; om Läkemedelsverkets meddelande om att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel är ett överklagbart beslut (Mål nr 1475-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3961-21).

Nyheter

Mark- och miljööverdomstolen kommer den 2 juni 2023 kl. 11.00 att meddela dom i mål nr M 8740-20

Målet gäller ersättning för avhjälpandekostnader avseende en undersökningsplan för ett dumpningsområde i Sundsvallsbukten.

Nyheter

H2GS AB får tillstånd till drift av stålverk i Boden

Mark- och miljödomstolen lämnar H2GS AB tillstånd till uppförande och drift av ett stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde i Bodens kommun.

Nyheter

Ett avgörande om rättelse av en brottmålsdom efter laga kraft

En dom som hade fått laga kraft rättades på så sätt att det fängelsestraff som angavs i domslutet skärptes med sex månader. Den tilltalade anförde att han hade utgått från den påföljd som angavs i domslutet och att han därför inte hade överklagat domen. Högsta domstolen har förklarat att det inte har funnits förutsättningar att rätta domslutet och har upphävt rättelsebeslutet.

Nyheter

Högsta domstolen undanröjer två hovrättsdomar

Högsta domstolen har i två avgöranden konstaterat att hovrätten har dömt de tilltalade för andra gärningar än de gärningar som de har åtalats för. Hovrättens domar har därför undanröjts och målen har i båda fallen återförvisats till hovrätten för en ny prövning.

Nyheter

Haussade aktier på Twitter för att höja kursen – nu väcks åtal

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot tre personer för delaktighet i ett …