NYHETER

Verifiera rapporterar löpande nyheter med fokus på rättsliga avgöranden.
Vill du kontakta vår redaktion med nyhetstips så nås den på [email protected]

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att bolaget uppsåtligen överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete och att bolaget därför som utgångspunkt ska betala konkurrensskadeavgift.
 
I frågan om eftergift har Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt prövat betydelsen av att Konkurrensverket hade ålagt bolaget att ge in just den information som bolaget senare lämnade till Konkurrensverket i samband med eftergiftsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna fråga bedömt att det för att eftergift ska komma i fråga krävs att upp­gifterna har lämnats av bolaget på eget initiativ. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det inte har funnits förutsättningar för eftergift i detta fall.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt den konkurrensskadeavgift som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. I det sammanhanget har domstolen gjort vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Läs mer »

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Läs mer »

Nordnet Bank AB:s överklagande har kommit in för sent – Finansinspektionens avvisningsbeslut står fast

Finansinspektionen beslutade i maj 2022 att ge Nordnet Bank en anmärkning samt 100 miljoner kronor i sanktionsavgift. Nordnet Bank överklagade beslutet, men Finansinspektionen bedömde att överklagandet kom in för sent och därför inte kunde prövas. Förvaltningsrätten går nu på Finansinspektionens linje. Eftersom domstolens avgörande inte kan överklagas står Finansinspektionens beslut om anmärkning och sanktionsavgift fast.

Läs mer »