• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
Nyheter

Mark- och miljödomstolen lämnar Kaunis Iron AB tillstånd till befintlig och utökad gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

Mark- och miljödomstolen har beslutat att bifalla Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Nyheter

Pressträff med anledning av dom i Almedalsmålet

Den 6 december kl. 11.00 meddelas dom i målet om åtal för terrorbrott och förberedelse till terrorbrott i samband med Almedalsveckan i Visby sommaren 2022. I samband med det kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Nyheter

Ersättning för rättegångskostnader vid återkallelse

Högsta domstolen har i två avgöranden funnit att det har förelegat särskilda omständigheter att kvitta rättegångskostnaderna när käranden har återkallat sin talan på grund av att någon som inte är part i målet har fullgjort det som käranden har velat uppnå med rättegången.

Nyheter

Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

Uppsala tingsrätt dömer två män till 12 respektive 6 års fängelse för mordet på en ung man utanför Enköping.

Nyheter

Dom i mål om varning och sanktionsavgift

Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing AB enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Nyheter

Oaktsamhet beträffande målsägandens ålder i ett mål om våldtäkt mot barn

Avgörandet behandlar straffansvaret för omedveten oaktsamhet beträffande den omständigheten att målsäganden var under 15 år. Högsta domstolen uttalar bl.a. att i en situation med tydliga indikationer på att den unge är underårig är det oaktsamt att genomföra sexuella handlingar med den unge utan att först ha förvissat sig om att han eller hon trots allt har åldern inne.

Nyheter

Prövningstillstånd meddelat i mål om återställande av försutten tid m.m.

Fråga om förutsättningarna för att återställa tiden för överklagande av Skatteverkets beslut om inkomstskatt och påförande av skattetillägg när överklagandefristen har försuttits och det gjorts gällande att detta berott på att beslutet inte har nått adressaten (Mål nr 4799-4801-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 986-988-22).

Nyheter

Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.
 
Åtalet avser ett påstående om att flera av de åtalade gått samman för att tillverka, sälja och även i övrigt hantera mycket stora mängder narkotika under början av år 2021. Några av de tilltalade är också åtalade för att ha innehaft vapen och två personer för grovt skyddande av brottsling.
 
Huvudförhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö med början den 12 december 2022. Huvudförhandlingen kommer därefter att fortsätta den 13, 14, 19, 20 och 21 december 2022, den 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30 och 31 januari 2023 samt den 6, 7, 8, 13, 14, 27 och 28 februari 2023. Ytterligare dagar kommer att planeras in efter den 28 februari 2023. Det är ännu för tidigt att ange hur de planerade dagarna kommer att disponeras men tingsrätten avser att återkomma i denna del.
 
Det kan förutses att huvudförhandlingen kommer att vara offentlig.
 
Den som önskar närvara som åhörare vid huvudförhandlingen bör infinna sig i god tid och kommer att behöva genomgå säkerhetskontroll.
 
Åhörare vid förhandlingen får inte samtala, fotografera, filma eller hålla en mobiltelefon i handen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad.
 
Platser kommer att finnas för massmedia. Journalister som sitter på särskilt anvisade platser kommer att få använda tekniska hjälpmedel för att skriva.
 
Den som vill beställa t.ex. stämningsansökan kan mejla till [email protected] Ange målnummer och vilken handling som önskas.

Nyheter

Ett avgörande om materiell processledning

Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om en domstols skyldighet att klarlägga en parts yrkande om ersättning för rättegångskostnad innan ett mål avgörs.

Nyheter

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en ytterligare dag och en ytterligare offentlig del.