fatta beslut på säkra grunder

Bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll kan bespara ditt företag hundratusentals kronor. Verifieras tjänst vänder sig till företag, myndigheter och övriga organisationer avseende privatpersoner och företag.

Vad är en bakgrundskontroll?

I samband med en rekrytering genomförs en bakgrundskontroll i regel på de sista kandidaterna i rekryteringsprocessen. Man säkerställer då att slutkandidaten verkligen är den personen som han eller hon utger sig för att vara och att den historia som de berättat är sann. Man kan likna det vid en besiktningsman som kontrollerar huset innan en försäljning. 

Bakgrundskontroll

Så här går det till

 

Som kund hos Verifiera kan du göra bakgrundskontroller avseende såväl privatpersoner som företag. I vårt verktyg under fliken bakgrundskontroll hittar du två alternativ, Privat och Företag. Om du gör en bakgrundskontroll avseende en privatperson  som innehåller ekonomisk information måste personen lämna sitt samtycke för att en bakgrundskontroll skall kunna göras. Upplysningskopia skickas till den efterfrågade i enlighet med Kreditupplysningslagen. Kreditupplysning görs av externt kreditupplysningsföretag förutsatt att legitimt behov finns.

bakgrundskontroll

Infoga personnummer

Lägg enkelt in omfrågad individs personnummer, alternativt en juridisk persons organisationsnummer, i Verifieras tjänst Bakgrundskontroll.

Infoga kontaktinfo

Infoga omfrågad individ eller juridisk persons kontaktvägar i form av telefonnummer eller mailadress. Välj även vilken information som ska omfattas i rapporten.

Samtyckesförfrågan

För kontroller av privatpersoner gäller att personen i fråga får en samtyckesförfrågan om att ni önskar göra en bakgrundskontroll. I detta skede kan individen granska innehållet och källorna som rapporten avser.

Rapport i realtid - Klart!

Så fort omfrågad individ har godkänt er samtyckesförfrågan så är rapporten öppningsbar i Verifieras gränssnitt där all information är aktuell..

Med samtyckesförfrågan är ni trygga

Ni kan känna er trygga när ni valt att göra en bakgrundskontroll med samtyckesförfågan via vår tjänst. Omfrågad individ blir informerad om vilken information ni kommer att få del av.

Med BankID verifierar du mottagaren

Med BankID säkerställer ni att rätt person har tagit del av informationen och godkänt rapporten. Endast omfrågad person kan samtycka.

Välj hur omfattande rapporten ska vara

I de fall ni valt att göra en bakgrundskontroll så kan du välja hur omfattande rapporten ska vara. Ni kan exkludera viss information, exempelvis ekonomisk information. 

bakgrundskontroll

Vilken information önskas i rapporten?

Många gånger varierar informationen som man vill hämta om en kandidat beroende på exempelvis vilken typ av roll personen ska ha inom organisationen.

När en användare önskar göra en bakgrundskontroll på en individ får användaren möjlighet att anpassa hur omfattande den ska vara. Användaren kan exkludera ekonomisk information i de fall den inte skulle vara av intresse.

Att begära ett samtycke från den omfrågade individen kan säkerställa att inga missförstånd eller otydlig kommunikation råder. Samtyckesförfrågan kan enkelt göras i respektive fall, ni kan även begära att omfrågad individ identifierar sig via mobilt Bank-ID i samma skede.

På detta sätt säkerställer ni att individen är informerad och samtidigt verifierar ni att personen som fått informationen har rätt personnummer.

Vet du vad det kan kosta att ta ett felaktigt beslut?

0 :-
En felrekrytering kostar i genomsnitt 700 000 kronor för arbetsgivaren.

Innehåll i rapporten

• Kreditinformation
• Inkomstuppgifter
• Betalningsanmärkningar
• Personalia
• Juridisk historik
• Bolagsengagemang
• Fastighetsinnehav

Informationskällor

• Polismyndigheten
• Åklagarmyndigheten
• Tingsrätter
• Hovrätter
• Högsta Domstolen
• Förvaltningsdomstolar
• Kammarrätter
• Högsta Förvaltningsdomstolen
• Arbetsdomstolen
• Hyresnämnden
• Skatteverket
• Bolagsverket
• Bisnode

Kom igång med Verifiera

Starta din 14-dagars provperiod idag

Du behöver inte ha några juridiska kunskaper för att få fram det resultat du är ute efter, tack vare våra enkla men effektiva filtreringsfunktioner. Testa själv.

Ingen eftergift av konkurrensskadeavgift

Konkurrensverket hade i målet yrkat att ett bolag skulle förpliktas att betala konkurrensskadeavgift på grund av påstått konkurrensbegränsande samarbete med en konkurrent i en upp­handling. Bolaget vidgick att det hade överträtt konkurrensreglerna, men menade att konkurrensskadeavgiften skulle efterges helt. Detta i korthet eftersom bolaget i ett tidigt skede av utredningen hade lämnat de uppgifter som Konkurrensverket behövde för att klarlägga överträdelsen.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att bolaget uppsåtligen överträtt reglerna om konkurrensbegränsande samarbete och att bolaget därför som utgångspunkt ska betala konkurrensskadeavgift.
 
I frågan om eftergift har Patent- och marknadsöverdomstolen särskilt prövat betydelsen av att Konkurrensverket hade ålagt bolaget att ge in just den information som bolaget senare lämnade till Konkurrensverket i samband med eftergiftsansökan. Patent- och marknadsöverdomstolen har i denna fråga bedömt att det för att eftergift ska komma i fråga krävs att upp­gifterna har lämnats av bolaget på eget initiativ. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför bedömt att det inte har funnits förutsättningar för eftergift i detta fall.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt den konkurrensskadeavgift som Patent- och marknadsdomstolen bestämt. I det sammanhanget har domstolen gjort vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas.
 
Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Läs mer »

Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

Patent- och marknadsdomstolen slår fast att Stockholms Elbolag AB har använt sig av otillbörlig marknadsföring via telefonförsäljning och på så vis förmått konsumenter att ingå elavtal. Domstolen förbjuder därför bolaget att fortsätta med vissa försäljningsmetoder.

Läs mer »

Bakgrundskontroller finns att köpa styckvis eller via abonnemang

Beroende på vilket behov du har av att göra bakgrundskontroller kan du välja mellan att köpa bakgrundskontrollrapporter styckvis alternativt en större mängd rapporter inom ramen för ett abonnemang på Verifieras rättsdatabas.

Bakgrundskontroll - styckvis

Om man bara har behov av en bakgrundskontroll någon enstaka gång kan man beställa bakgrundskontroll styckvis. De kostar 1295:-/st exkl moms. 

Beställ genom att kontakta oss

BAKGRUNDSKONTROLL - abonnemang

Bakgrundskontroll ingår som en del av vårt abonnemang avseende vår rättsdatabas. 

Läs mer om vårt abbonemang

Vanliga frågor

Verifiera tillhandahåller en säker tjänst. Vi har bland annat säker inloggning med BankID, hög teknisk kompetens och högt säkerhetsmedvetande avseende IT. Verifiera har även har ett högt tekniskt skydd av sitt IT-system. 

Här hittar du vid var tid gällande prislista. Vänligen kontakta vår säljavdelning för att få veta mer om våra erbjudanden.

Ja, Verifieras rättsdatabas utgör en digitalisering av svenska domstolars och myndigheters offentliga handlingar. Våra kunders sökningar och filtreringar görs i Verifieras gränssnitt och resultatet genereras online i realtid.

Nej, du behöver veta personnummer, organisationsnummer alternativt person- eller företagsnamn för att göra en bakgrundskontroll. Sökningar baserat på person- respektive organisationsnummer ger snabbast och säkrast resultat.

Verifiera och våra tjänster följer givetvis de lagar, regler och förordningar som gäller. Verifiera har utgivningsbevis och är därigenom enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) grundlagsskyddat, vilket innebär att GDPR (Dataskyddsförordningen) inte är applicerbar på Verifiera eller Verifieras tjänster. Att Verifiera har utgivningsbevis och är grundlagsskyddat innebär vidare att det inte är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet över Verifiera, utan detta tillfaller Post- och telestyrelsen. Så länge våra kunder befinner sig i Verifieras webgränssnitt omfattas våra kunders nyttjande av våra tjänster av samma grundlagsskydd. Som användare måste ni dock förhålla er till GDRP för det fall ni väljer att ladda ned och behandla personuppgifter i GDPR:s mening. För mer specifika frågor, tveka inte att höra av dig till vår Kundtjänst.

Verifieras rättsdatabas speglar de offentliga handlingar som finns att hämta ut för gemene man hos Sveriges domstolar och myndigheter. Såtillvida är den information som du kan finna i Verifieras rättsdatabas ytterst tillförlitlig. Att Verifieras rättsdatabas uppdateras i realtid säkerställer att du alltid får den senaste, uppdaterade informationen. Några förändringar av de uppgifter som förekommer i de offentliga handlingarna sker inte.

Verifieras Kundtjänst finns tillgänglig för det fall ett dokument inte skulle stå att finna eller för det fall våra kunder behöver hjälp med att tolka det resultat en sökning visar.

En bakgrundskontrollrapport kan på kundens begäran omfatta antingen enbart juridisk information alternativt såväl juridisk som ekonomisk information. Den juridiska informationen sträcker sig bakåt i tiden till år 2008 och omfattar alla rättsliga offentliga handlingar för en viss juridisk eller fysisk person. Den ekonomiska informationen innefattar historiska skuldsaldon såsom dessa är registrerade hos Kronofogden, de senaste taxeringsåren från Skatteverket samt eventuella betalningsförelägganden. Vidare omfattar bakgrundskontroller personalia såsom civilstånd, ledande befattningsställning samt, om så önskas, körkortsstatus.

.

Prova kostnadsfritt

Fyll i dina uppgifter nedan så skickas ett mejl till dig med inloggningsuppgifter.