Högsta Förvaltningsdomstolen fastslår krav på eget ansvar vid ansökan av bidrag

Det var i maj 2021 som en kvinna sökte försörjningsbidrag i sin hemstad för sig själv och sin då 18 åriga hemmavarande ungdom. Ungdomen gick på gymnasiet. I ansökan angav mamman att uteblivet studiebidrag och bostadsbidrag var anledningen till ett behov av försörjningsstöd.

I domen skriver Högsta Förvaltningsdomstolen:
”Föräldrar ska svara för underhåll åt sina barn. En förälders underhållsansvar för barn i hushållet ska beaktas vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd. Underhållsskyldigheten för ett barn kvarstår även efter att barnet har fyllt 18 år – dock längst till dess barnet fyller 21 år – under förutsättning att barnet går i skolan.”

Mamman är alltså underhållsansvarig för barn upp till 21 år enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § första stycket.

Ungdomen var 18 år och gick alltså på gymnasiet och bodde fortfarande hemma. Denne hade dock inte haft tillräcklig närvaro i skolan och därmed blivit av med sitt studiebidrag och bostadsbidrag.

Socialtjänstlagen har krav på att ansöka om de bidrag som står till buds. Studiebidrag, bostadsbidrag och a-kassa är några av de bidragen.

Högsta Förvaltningsdomstolen skriver vidare:
“4 kap. 1 § socialtjänstlagen ligger i uttrycket ”inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt” att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds för att försörja sig. Det krävs bl.a. att den enskilde söker de bidrag som finns, såsom bostadsbidrag, studiebidrag och a-kasseersättning (prop. 2000/01:80 s. 93 f.).

Skäl för avgörande:
“Frågan i målet är om nämnden vid prövningen av en familjs rätt till försörjningsstöd får beakta bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom som är 18 år gammal har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning.”

Att ungdomen inte varit tillräckligt i skolan utan giltig orsak och därmed förlorat sitt studiebidrag och sitt bostadsbidrag är alltså inte en giltig anledning för att få försörjningsstöd.

Christel Prinsén
redaktionschef

Fotograf: Carl Johan Erikson

Tags

Dela inlägget

LinkedIn
X (Twitter)
Facebook

What do you think?

Boka demo

Boka kostnadsfri demo

Fyll enkelt i dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Snabbt och smidigt att komma igång
Enkelt att komma igång
1

Boka demonstration

2

Genomgång av tjänsten tillsammans med oss

3

Sätt igång!

Boka kostnadsfri demo