• Alla
  • Kunskapsbank
  • Nyheter
Nyheter

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Nyheter

Tidpunkt för dom i målen 7208-21 och 656-22 rörande Cementa

Domen i målen rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut kommer att expedieras onsdag den 7 december klockan 10.00.

Nyheter

Dom i mål om ekonomisk brottslighet

Hovrätten har i dag skärpt straffet för en kvinna i mål om ekonomisk brottslighet.

Nyheter

Dom i mål om återkallelse av flygcertifikat

Fråga om Transportstyrelsen är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat som utfärdats med stöd av unionsrätten.

Nyheter

Pressträff med anledning av dom i målet om pojkes död på HVB-hem

Tisdagen den 6 december klockan 11.00 meddelas dom i målet om pojkes död på HVB-hem i Hagfors. I samband med det kommer tingsrätten hålla en pressträff.

Nyheter

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om vårdplatser i Region Uppsala

IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Kammarrätten har upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

Nyheter

Även hovrätten dömer kvinna till livstids fängelse för mord i Helsingborg

Helsingborgs tingsrätt dömde den 15 september 2022 en då 59-årig kvinna till livstids fängelse för mord på en 90-årig grannkvinna. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Nyheter

Fem män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

Tingsrätten har idag dömt fem personer för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hindra deras arbete. Domstolen har därför bedömt gärningen som sabotage mot blåljusverksamhet. Vid en helhetsbedömning har tingsrätten bedömt gärningen som grov. Straffvärdet har bedömts vara fängelse fyra år.

Nyheter

Ska en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under ett samboförhållande ingå i en bodelning?

En sambo hade en hyresrätt som hon förvärvat före samboförhållandet och som under samboförhållandet ombildades till en bostadsrätt. Samborna fortsatte att använda bostaden som sitt gemensamma hem. Bostadsrätten har ansetts utgöra samboegendom och ska därför ingå i en bodelning mellan parterna.

Nyheter

Finansinspektionen måste göra en ny bedömning av lämplig pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB

Finansinspektionen (FI) har, i sitt överklagbara beslut om pelare 2-vägledning för Klarna på gruppnivå, inte gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas invändningar om att bankens särdrag medför att utfallet av vald bedömningsmetod inte blir lämpligt. Beslutet upphävs därför och målet återförvisas till FI för ny prövning.